Home
Services
Team
Clients
Contacts
Екип

Управляващи:
 • Младен Червеняков – Управляващ Съдружник

 • Юлия Вардева - Управляващ Съдружник
Брой на съдружниците: 2
Име на Партньорите:
Младен Червеняков – старши съдружник
Юлия Вардева – Старши съдружник

Външни партьори:
Димитър Вълчев – партньор
Брой на адвокатите(асоциирани лица): 4
Брой на асистентите (административен персонал): Различно

Старши съдружници – правоспособни адвокати, с висока професионална квалификация и със значителен принос за учредяването и/или развитието на дейността на Адвокатското дружество. Учредителите на Дружеството са негови членове и старши съдружници и отговарят за цялостната дейност на Адвокатското дружество
Външни партньори - юристи, включително и предпочитано местни или чуждестранни адвокати или сдружения (фирми) от адвокати, с които Адвокатското дружество е в дългосрочно професионално сътрудничество по определени правни казуси.
Асоциирани лица - правоспособни и дееспособни юристи, включително и предпочитано адвокати, работещи под ръководството на един от съдружниците.


Дружеството подкрепя и насърчава млади професионалисти - Стажанти - студенти по право, най-малко в предпоследен или последен курс в Юридическия Факултет на съответното Висше Учебно Заведение (“ВУЗ”), или са стажант-юристи след семестриалното си завършване на специалността “право” във ВУЗ в страната или чужбина, работещи на пълно или намалено работно време под ръководството на един от асоциираните или съдружниците в Дружеството.
Технически персонал - лица, ангажирани в спомагателните неюридически дейности на Адвокатското Дружество, работещи под ръководството на съдружниците и асоциираните в Дружеството.

Основни лица

Младен Червеняков, роден през 1954 г. Завършил специалност “Право” в Юридически факултет на Софийски Университет.
От 1980 до 1992 година адв. Червеняков работи в Главна прокуратура нa Република България (за периода 1980-1981 г. е заместник районен прокурор на Враца.)
Практикуващ юрист от 1992 г. адв. Червеняков е работил по множество инвестиционни и приватизационни проекти.
Член на Централната избирателна комисия за местни избори през 1991 и 1999 г., парламентарни изботи през 1991, 1994 и 1997 г. и президентски избори през 1991 г.
През периода 1995 –1997 година – Министър на правосъдието на Република България.
Депутат в Народното събрание на Република България от 2001 до сега. Като член на НС, адв. Червеняков е участвал в изготвянето, обсъждането и прилагането на повечето законодателни актове (Граждански процесуалния кодекс Наказателен кодекс и т.н.)
Член на Парламентарната комисия по Европейска интеграция 2001- до сега
Член на Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Депутат в Европейския парламент 2007

Сфери на дейност – търговско право гражданско производство, административно право и др.
Участи в професионални организации:
Софийска адвокатска колегия
Публикации и участия:
„Програма за реформа на съдебната власт”, София, 1996

Владее свободно писмено и говоримо английски и руски език.

Юлия Вардева, родена през 1953 г. Завършила специалност “Право” в Юридически факултет на Софийски Университет.
В периода 1977 – 1978 – стажант съдия в Пазарджишки окръжен съд
1978 - 1979 главен юрисконсулт на община Велинград
1979 – 1986 секретар на Изпълнителния комитет на Община Пазарджик
1986 – 1991 Главен юрисконсулт на НПО „Болгарцововощ”;
1991 – 1996 Главен юрисконсулт на на „СОМАТ” – Пазарджик
1993 - 1996 Пазарджишка адвокатска колегия
1996 – 2000 Директор дирекция „Правна” в „Овергаз” АД
1996 - 2001 Софийска адвокатска колегия
2001 – понастоящем Старши съдружник в „Консултлекс – Червеняков Вардева & Съдружници”
Практикуващ юрист от 1977 г. адвокат от 1993 г.

Сфери на дейност: цивилист, енергийно и турговско право. Адв. Вардева е специализирана в изготвяне на правни анализи в областта на режима за изграждане на обекти на общинската техническа и инженерна инфраструктура. Професионален опит в областта на правния режим за газизификация на общините и населените места и в областта на приватизацията на малки и средни предприятия
Участие в професионални организации:
Софийска адвокатска колегия
Патентен представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на РБългария – 2006 г.
Член на Камарата на данъчните съветници – 2005 г
Разработки и изследвания:
 • Доклад за мястото и ролята на общините в изграждането на техническата и инженерна инфраструктура. Американската агенция за международно развитие
 • Доклад за правните проблеми на общинската газификация септември 1997 г.;
 • Доклад на тема: “Концесионни и лицензионни режими за изграждане на газоразпределителни системи и за дистрибуция на природен газ”, май 1998 г.;
 • Сравнително-правен анализ на лицензионвните режими по Закона за енергетиката и Закона за далекосъобщенията, юни 1999 г.


Владее свободно писмено и говоримо руски език. Има основни познания по английски езиk.
Team
Head of department:
 • Mladen Cherveniakov, Managing Partner

 • Julia Vardeva - Managing Partner
Number of partners: 2
Names of partners:
Mladen Cherveniakov – Senior Partner;
Julia Vardeva – Senior Partner

External Partners:
Dimiter Vulchev – partner
Number of attorneys at law (associates): 4
Number of assistants (office managers, secretaries, etc.): Vary

Senior Partners – full capacity attorneys at law with high professional qualification exceptional legal expertise and duration of the legal stage, and contribution for the founding and the development of the firm. Deal with the most intricate cases of their clients and are responsible for the overview of the provided by the firm legal service.

External partners - Lawyers, both local and foreign professionals, legal or natural persons, with whom the firm has established long term cooperation on the discharge of professional service on certain legal cases.


Associates - The associates also predominantly qualified and registered as lawyers, work for the firm on full and part time basis. Their work is supervised by the partners. They are highly competent lawyers contributing to the expertise of the firm.

Our company encourages young professionals - the assistants are usually law students in their last year of study, or graduates still awaiting their registration as attorneys. They perform some auxiliary or minor activities under the guidance of the partners, at the same time being trained and obtaining additional theoretical knowledge and practical skills.

The technical staff is consisting of persons with basic legal knowledge responsible for the organizational and administration aspects of the firm’s activity.

Key figures

Mladen Cherveniakov, born 1954. A law graduate from the Law Faculty of the Sofia University.

From 1980 till 1992 Mr. Cherveniakov worked at the Main prosecutor’s office (1980-1981 deputy district prosecutor in Vratza).


Practicing attorney since 1992. Mr. Cherveniakov worked in various investment and privatization project relating to clients of the company.
Member of Central election committee for the local elections in 1991 and 1999, parliament elections in 1991, 1994 and 1997 in and president elections in 1991.

For the period 1995 – 1997 Minister of justice of Republic of Bulgaria.

Member of the Bulgarian Parliament 2001 – present. As a member of the Bulgarian Parliament Mr. Cherveniakov has participated in preparation, discussing and entering into force of the major legislation acts (New Civil Code, Penalty Code etc.)

Member of the Parliament Committee for European integration 2001 - 2005
Member of the Parliament Committee for Legal issues 2001 - 2005
Member of the Parliament Committee for Internal security and state order
Member of the European Parliament 2007

Main field of expertise – commercial law, civil proceedings, administrative law and etc.

Membership in professional organizations: Sofia Bar Association.
Publications and participations: “ Program for reform of the court authority” – Sofia, 1996

Foreign languages: English and Russian


Julia Vardeva, born 1953. A law graduate from the Law Faculty of the Sofia University.
From 1977-1978 trainee judge in Pazardjik district court;
1978 - 1979 – Senior in house lawyer of Municipality of Velingrad.
1979 - 1986 secretary of the executive committee of Municipality Pazardjik
1986 - 1991 Seignior in house lawyer of “Bulgarsovovoscht” – Pazardjik
1991 - 1996 Senior in house lawyer of “SOMAT” – Pazardjik;
1993 – 1996 Pazardjik BAR

1996 – 2000 Director legal department “Overgas” JSCo
1996 – 2001 Sofia BAR
2001 - present - Senior partner “Consultlex – Cherveniakov, Vardeva & Partners”

A practicing lawyer since 1977, an attorney since 1993.

Main field of expertise – Civil, Energy and Business Law. Mrs. Vardeva is specialized in preparing of legal due diligence in area of the regime of building objects of municipal technical and engineering infrastructure.
With professional experience in the area of legal regime of gasification of the municipalities and villages and privatization of small and medium entities.


Membership in professional organizations:

Sofia Bar Association.
Representative of industrial/intellectual property in Patent Office of Republic of Bulgaria – 2006
Chamber of tax advisors – 2005
Publications and participations:
 • Report for the place and the role of the municipalities in building of technical and engineering infrastructure. American agency of international development;
 • Report for legal problems of municipal gasification – September 1997;
 • Report for: “Concession and licensing regimes for building of gas apportionment systems and distribution of natural gas ”, May 1998
 • Legal comparison analyses of licensing regimes according to the Energy law and the Law of telecommunications – June 1999.

Fluent (written and oral) Russian language. Basic knowledge in English.

  Home Services Team Clients Contacts
Hosting and domains by SuperHosting.BG