Home
Services
Team
Clients
Contacts
Предметът на дейност на дружеството е:
Предоставяне на правни услуги и представителство, вкл. процесуално, най-общо, но не ограничително в областта на българското и международно гражданско и търговско право на местни и чуждестранни физически и юридически лица (ФЛ и ЮЛ), съгласно Закона за адвокатурата и приложимото законодателство на Република България, под обща фирма/наименование, при високо качество и професионализъм на предоставяните правни услуги, както и на професионалната етика, в следните области:

А. Търговско право и чуждедстранни инвестиции Правни консултации по въпроси на дружественото и търговско право;
Изготвяне на търговски договори
Учредяване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества;
Несъстоятелност.
Смесени предприятия, чуждестранни инвестиции, приватизация.
Права на интелектуалната и индустриална собственост: авторски права, търговски марки, ноу-хау, патенти и други.
Право на конкуренцията и антитръстово законодателство.
Транспортно право.
Банково право;
финансово право;
данъчно право;
валутен режим;
митническо право;
застрахователно право.
Концесии и лизензионни режими
Енергийно право
Право на телекомуникациите
Финансиране на проекти

Б. Гражданско право
Договорно право.
Деликти.
Вещно право.
Право на организациите с нестопанска цел.
Семейно и наследствено право.

В. Трудово и осигурително право,

Изготвяне и прекратяване на трудови договори, както и евентуално налагане на дисциплинарни наказания;
правни консултации в областта на социалното и здравно осигуряване;
Представителство на чуждестранни граждани пред българските власти, уреждане статута им в Р. България и издаване на удостоверения за временно/постоянно пребиваване, работещи в български фирми.

Г. Представителство пред съдебни и арбитражни съдилища в страната и чужбини, и пред други алтернативни постоянни или ad hoc юрисдикции за разрешаване на правни спорове, както и пред нотариуси.

С екип от високо квалифицирани и образовани юристи дружеството представлява множество български и чуждестранни компании пред държавни органи и арбитраж.
Адв. Александър Червеняков е включен в официалния списък на сертифицираните медиатори към Министерството на правосъдието

Е. Наказателно право
Адвокатско дружество “Червеняков, Вардева и съдружници” работи в тясно сътрудничество с асоциирани партньори в областта на наказателното право. Асоциирания партньор Димитър Вълчев има професионален опит над 20 години в обастта на наказателното право.Високо квалифициран адвокат Вълчев e ангажиран в множество съдебни процедури с висок обществен интерес.
Subject matter of the company’s professional service
Legal counselling and legal representation, predominantly but not exclusive in the field of the national and International Civil, Commercial and Business Law, rendered both for local residents and foreign persons, in accordance to the national applicable legislation and under a common firm, providing for high quality and professionalism of the services.
In more details, the fields of expertise of the partners are in the following areas that should not be read as exhaustive for the subject matter of the firm:

A. Business law and foreign investments
Legal advice on corporate and commercial law matters, drafting internal and foreign trade contracts
Establishment, restructuring winding-up of companies.
Bankruptcy
Joint-ventures, franchising and other forms of foreign investments
Protection of intellectual property rights: copyrights, patents, trademarks, industrial designs, know-how.
Competition law and anti trust regulation.
Transport and carriage law;
Banking law and law of finance; taxation law, customs and foreign exchange control, insurance law; investment law, currency regulation law
Concession and licensing law.
Energy regulation law.
Telecommunications and broadcasting law
Project finance

B. Civil law
Law of contracts
Torts
Property law
Non-profit organizations
Family law and Inheritance law

C. Labour and social security law
Drafting and counseling on the conclusion and termination of labour contracts and applying the rules of disciplinary responsibility.
Social and health security and health care issues.
Representation of foreign legal and natural persons before the Bulgarian competent authorities for the issuance of the respective work permits or other licensing documentation necessary for exercise of the occupational opportunities in the country etc.

D.Representation before state and arbitration courts and alternative dispute resolution or ad hoc forums in the country and abroad and in front of Public notary
With a team of highly educated and experienced lawyers the firm represents numerous Bulgarian companies and foreign entitles before state authorities and arbitration courts.
Mr. Alexander Cherveniakov is included in the official list of certified mediators to the Ministry of Justice.

E. Penalty Law
“Cherveniakov, Vardeva & partners” lawyers partnership, works in cooperation with associate lawyers in the field of penalty law. Our associate partner Dimiter Vulchev has a professional experience up to 20 years in the field of criminal and penalty law. Highly professional and experienced attorney at law Mr. Vulchev is engaged in a lot of court proceeding with high public interest.

  Home Services Team Clients Contacts
Hosting and domains by SuperHosting.BG