Home
Services
Team
Clients
Contacts
Адвокатско Дружество
Адвокатско Дружество “Червеняков, Вардева и съдружници е регистрирано през 2001 г. със седалище в гр. София, учредено като неперсонифицирано дружество на съдружници-адвокати, съгласно Закона за адвокатурата и Закона за задълженията и договорите. Дружеството предлага щирок спектър от правни услуги за български и чуждестранни клиенти.

Нашата мисия е да предоставяме на клиентите си висококачествени и професионални услуги в областта на правото и финансите.

Основните принципи на организацията на работата и дейността ни са:

  • Върховенство на Клиента – максимална и комплексна защита интересите на клиента в рамките на закона;
    пълна конфиденциалност по отношение интересите и делата на клиента; абсолютна и последователна лоялност към клиента; стремеж всеки клиент да е клиент завинаги на Адвокатското дружество.

  • Високо качество на правната работа – комплексен и индивидуален подход при разрешаването на всеки конкретен правен казус, чрез познаване на законодателството и неговото прилагане в интерес на клиента – пълно изследване на неговата правна и неправна страна; спазване на приетите и установени от Адвокатското дружество форми на водене, респ. участие в преговори, предоставяне на устни консултации и форми на изработване на писмени документи

  • Работа в екип – в много от случаите клиентите се сблъскват със сложни казуси. В този случай нашата работа изисква изграждането на екип от квалифицирани юристи в зависимост от техните интереси и професионална специализация с един наблюдаващ партньор. Най-добрите решения понякога са основани на малки детайли, в които работата в екип е препоръчителна.

  • Висок професионализъм и етика постоянно следене и текущо анализиране на промените в действащото законодателство; гъвкаво и индивидуално тълкуване, респ. приложение на закона към всеки конкретен правен казус; дисциплина и самодисциплина в работата, спазване на правилата на структура, организация и дейност на дружеството; висок морал и уважение – към колегите (юристи и неюристи) от Адвокатското дружество, към колегите от всички юридически професии, към клиентите и към останалите членове на обществото
Lawyer’s partnership
The law firm “Cherveniakov, Vardeva & partners”, is registered in 2001 with legal seat and address in Sofia as lawyers’ partnership in accordance to the Attorney’s Act and the Obligation and the Contracts Act. The company performs the wide variety of legal services to both Bulgarian and Foreign Clients in the country.

Our mission is to provide to our clients highly qualified and professional services in the area of law and finance.

Our company operates on simple but basic principles, as follows:
  • Supremacy of the Client – Rendering of service with maximum and full consideration and protection of the interests of the client in accordance to the law, accompanied by perfect confidentiality, and loyalty to the cause of the client. The goal of the firm is to perpetuate the business contacts with its clients.

  • High quality of the legal service – complex and individual approach to each case of the firm, thorough knowledge of the current legislation and future trends of legislative reform, utmost expertise in the legal interpretation, applied in favor of the interests of the client, high discipline and self discipline of the members of the firm in observance to the firms code of work – full investigation of all legal and factual aspects of the cases, combined with other auxiliary services included as participation in negotiation and out – of - court forms of dispute resolution, preparation of relevant documentation and correspondence etc.

  • Team work – sometimes the cases that our clients face are complicated. That is why our company engages a team of lawyer depending on the area of practice and interest with one supervising partner responsible for the case. The best possible decision sometimes lies in the small details which several team members could work out best.

  • High professionalism and ethicality of the performance of the service – Constant observation over the current legislation and the amendment made flexible and individual interpretation respectively application of the law in each case. Discipline and self-discipline in the work, and following the rules of the organizational structure of the company High morale and respect, both from the members of the firm for the clients, colleagues and other legal professional, and for them by the public at large and more specific by present and former clients, and the professional corp.

  Home Services Team Clients Contacts
Hosting and domains by SuperHosting.BG